Apie projektą

Išsami informacija

 • Pavadinimas: EUROPEAN HERITAGE FOR YOUTH INVOLVEMENT AND ENTREPRENEURSHIP
 • Laikotarpis: 2020 m. birželio 1 d. – 2022 m. rugsėjo 30 d. (28 mėn.)
 • Programa: “Erasmus + KA2” Strateginė partnerystė siekiant keistis gerąja jaunimo patirtimi
 • Susitarimo numeris: 2020-1-IT03-KA205-018135

Pagrindinis tikslas

Skatinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų iš 7 skirtingų ES šalių mainus ir dialogą gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimo ir propagavimo bei socialinės įtraukties klausimais, ugdyti verslumo kompetencijas ekologinio ir darnaus turizmo srityje, taip pat universalias asmeninio ir profesinio tobulėjimo bei aktyvaus dalyvavimo visuomenės gyvenime kompetencijas.

Konkretūs tikslai

 • Didinti informuotumą apie Europos kultūros paveldo svarbą vykdant savišvietos ir neformaliojo ugdymo veiklą, kuri yra socialinės įtraukties, jaunimo dalyvavimo ir socialinio verslumo priemonė.
 • Skatinti jaunų žmonių aplinkosauginį švietimą, ypač ekologinį turizmą, siekiant aktyvaus pilietiškumo.
 • Stiprinti priklausomybės ir dalyvavimo jausmą, skatinti veiklą, kuria saugomas ir puoselėjamas bendras paveldas, įtraukiant jaunimą ir vietos suinteresuotuosius subjektus.
 • Tobulinti pagrindines su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijas, kad būtų pagerinta jų veiklos kokybė.
 • Skatinti mažiau galimybių turinčių jaunuolių (įskaitant NEET) įtrauktį ir įsidarbinimo galimybes, pasitelkiant kokybišką darbą su jaunimu ir tarptautinę mokymosi veiklą.
 • Palengvinti jaunų žmonių perėjimą iš jaunimo į suaugusiųjų amžių, remti jų integraciją į darbo rinką ugdant pagrindinius gebėjimus ir skatinant kūrybišką mokymąsi, verslumą ir socialinį verslumą.

Pagrindinės veiklos

 • Tarptautinis koordinacinis susitikimas Portugalijoje, kuriame buvo patikslintos strategijos, darbo metodikos ir išsami informacija apie veiklas. Po 1 dalyvį iš kiekvienos organizacijos partnerės.
 • Vietinė Veikla I: situacijos diagnozavimas ir analizė, gerosios patirties ekologinio ir darnaus turizmo bei socialinio verslumo srityje nustatymas ir rinkimas.
 • Trumpalaikis bendras darbuotojų mokymų renginys Graikijoje. Po 2 dalyvius iš kiekvienos organizacijos partnerės (jaunimo darbuotojai), trukmė 4 dienos + 2 kelionės dienos.
 • Trumpalaikis jungtinis darbuotojų mokymų renginys Ispanijoje. Po 2 dalyvius iš kiekvienos organizacijos partnerės (su jaunimu dirbantys darbuotojai), trukmė 4 dienos + 2 kelionės dienos.
 • Tarptautinis projekto susitikimas Kroatijoje, skirtas dalytis gerąja patirtimi, užbaigti VV1 rezultatus, parengti pažangos ataskaitą ir planuoti būsimas veiklas. Po 1 dalyvį iš kiekvienos organizacijos partnerės.
 • Vietinė Veikla II: internetinio turinio, skirto jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims, ekologinio ir tvaraus turizmo bei socialinio verslumo srityse kūrimas.
 • Mišrus jaunimo mobilumas Lietuvoje. Po 3 dalyvius iš kiekvienos organizacijos partnerės (18-30 m. jaunimas), trukmė 5 dienos + 2 kelionės dienos (Atšaukta).
 • Mišrus jaunimo mobilumas Portugalijoje. Dalyvaus 18 jaunų žmonių nuo 18 iki 30 metų. Trukmė 5 dienos + 2 kelionės dienos.
 • Baigiamasis susitikimas Portugalijoje, skirtas projekto įvertinimui. Po 2 dalyvius iš kiekvienos organizacijos partnerės, trukmė 2 dienos.
 • Vietinė Veikla III: mišraus mobilumo vertinimas, mišraus mobilumo produktų rinkimas, viešinimo renginiai kiekvienoje šalyje partnerėje.