Partneriai

Travelogue Associazione di promozione sociale

Kontaktinė informacija

associazione.travelogue@gmail.com

“Travelogue APS” yra 2010 m. Umbrijoje įsteigta ne pelno siekianti asociacija. Pirmuosius žingsnius asociacija žengė įgyvendindama projektus, kuriais siekiama supažindinti vietos, nacionalinę ir tarptautinę auditoriją su Umbrija ir jos grožybėmis, siekti tikslų saugoti ir populiarinti Vidurio Italijos teritoriją ir jai būdingą kultūrą.

Ketiname skatinti kultūrinę paklausą ir stiprinti tiek profesinius, tiek gamybinius, intelektualinius ir meninius vietos pranašumus. Skatiname iniciatyvas, palaikančias šio regiono priklausomybės Europos dimensijai jausmą ir skatinančias atvirumą visoms pasaulio tautoms ir kultūroms, skatinančias abipusį pažinimą, kontaktus, skatinančias subjektų ir žmonių keitimąsi žiniomis, įgyvendinant europinius ir tarptautinius projektus.

Pagrindiniai mūsų asociacijos tikslai:

 • Skatinti Umbrijos teritorijos ir vietos plėtrą, puoselėjant jos kultūros, aplinkos ir gamtos paveldą, taip pat įtraukiant čia gyvenančius žmogiškuosius ir profesinius išteklius;
 • Skatinti socialinę įtrauktį ir kultūrų mainus, kartų dialogą, aktyvų pilietiškumą ir mokymąsi visą gyvenimą, vykdant neformalią veiklą bendradarbiaujant su kitomis Italijos ir Europos organizacijomis;
 • skatinti vietos kompetenciją, “darbo kultūrą” ir savarankišką užimtumą, darbo galimybes novatoriškuose sektoriuose, skatinti susitikimus su vietos ir Europos lygmeniu veikiančiomis įmonėmis;
 • skatinti darbo ieškančių žmonių savarankiškumą, gebėjimą savarankiškai orientuotis ir reklamuotis asmeninio ir profesinio tobulėjimo srityje;
 • gerinti jaunimo ir suaugusiųjų profesinius ir socialinius įgūdžius, siekiant skatinti pagrindinius gebėjimus ir aktyvų senėjimą.

Travelogue bendradarbiauja su valstybinėmis ir privačiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokyklomis, vietos valdžios institucijomis, įmonėmis ir Europos partneriais, siekdamas palengvinti įtrauktį, skleisti žinias ir skatinti aktyvų dalyvavimą bei Europos pilietiškumą.

Įgyvendinta daugybė europinių projektų socialinės įtraukties, bendrųjų gebėjimų ugdymo, aplinkos apsaugos, ekologijos, jaunimo verslumo, savanorystės, meno, turizmo, mokyklų įtraukties srityse.

EPRALIMA-Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.

EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L. yra privati ir kooperatinė mokykla, įsikūrusi Portugalijos šiaurėje, Viana do Castelo apskrityje ir Minho Limos regione, tiksliau Arcos de Valdevez, Ponte da Barca ir Ponte de Lima. “Epralima” daugiausia dėmesio skiria profesiniam švietimui, kartu siūlydama jaunimo ugdymą ir mokymo kursus, suaugusiųjų švietimo ir mokymo kursus bei specializuotus V lygio technologijų kursus. Epralima rengia jaunimą ir suaugusiuosius kvalifikuotoms profesijoms, kurdama mechanizmus, kurie sukuria glaudesnius ryšius tarp mokyklų ir ekonominių institucijų.

Epralima tikslai:

 • Prisidėti prie jaunimo ir suaugusiųjų mokymo, suteikiant tinkamus įgūdžius, reikalingus kvalifikuotiems specialistams;
 • kurti mechanizmus, kurie palengvintų ir skatintų mokyklos ir darbo rinkos ryšius, ruošiant juos tinkamam socialiniam ir ekonominiam įsitvirtinimui;
 • Suteikti mokiniams tvirtą socialinį, kultūrinį, mokslinį ir technologinį mokymą;
 • Rengti jaunimą ir suaugusiuosius kvalifikuotai profesinei veiklai;
 • kartu su kitais vietos subjektais ir institucijomis skatinti kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių mokymo projekto, kuris atitiktų šalies vystymosi poreikius, ypač regioniniu ir vietos lygmeniu, įgyvendinimą;
 • pripažinti suaugusiųjų, turinčių žemesnį nei vidurinį išsilavinimą, įgūdžius, taip prisidedant prie vietos bendruomenės įgūdžių didinimo.

EPRALIMA taip pat yra sukaupusi didelę tarptautinių ir bendruomeninių projektų patirtį.

InterMediaKT

“InterMediaKT” yra Patruose (Graikija) įsikūrusi NVO, kuri nuo 2012 m. tarpininkauja profesinio švietimo, mokymo ir inovacijų srityje Europos lygmeniu. Pasitelkdami technologines priemones, bendradarbiaudami ir keisdamiesi gerąja patirtimi, stengiamės pasiekti savo pagrindinį tikslą – žinių perdavimą.

Mūsų tikslai:

 • remti jaunimo verslumą ir jaunimo darbuotojus.
 • veiksmingas žinių, profesinio ir suaugusiųjų švietimo skatinimas pasitelkiant e. mokymosi veiklą.
 • mokslo ir pažangiųjų technologijų, kaip priemonės, padedančios tapti geresniais piliečiais ir konkurencingesniais specialistais, skatinimas.
 • parama vietos plėtrai, išlaisvinant alternatyvaus turizmo ir ekonomikos augimo potencialą.
 • socialinės sanglaudos stiprinimas, skatinant žanrų, tautybių ir grupių lygybę.
 • skatinti profesinį dalyvavimą, kartu siūlant užimtumo mokymo programas pažeidžiamoms grupėms.

Friends of Europe Tisno

Kontaktinė informacija

info@prijatelji-europe-tisno.hr

“Friends of Europe Tisno” yra 2018 m. įkurta asociacija. Asociacija vienija vietos entuziastus, norinčius skleisti Europos vertybes vietos lygmeniu ir populiarinti savo paveldą visame žemyne. Sekant teigiamais giminingų asociacijų iš kitų Europos kaimo bendruomenių chartijos šalių narių pavyzdžiais, asociacijos įkūrimas buvo racionalus kitas Tisno savivaldybės dalyvavimo šiame bendruomenių tinkle, kurio nare ji tapo 2013 m. Kroatijai įstojus į Europos Sąjungą, žingsnis.

Asociacija siekia skatinti socialinį solidarumą, organizuoti veiklą ir teikti paraiškas projektams, kurie kelia vietos bendruomenės gyvenimo kokybę, gerinti tarptautinius ir užmegzti ryšius su kitomis panašiomis asociacijomis ir organizacijomis.

Vienas iš pagrindinių asociacijos uždavinių – sudaryti sąlygas vietos gyventojams užmegzti ryšius ir draugystę su kitų Europos kaimo savivaldybių gyventojais, dalyvaujant ir organizuojant susitikimus, kuriuose dalyvauja tiek Europos kaimo bendruomenių chartijai priklausančios šalys, tiek kiti

Europos organizacijoms, tiek ir atskiriems miestams ir savivaldybėms įsteigta “Friends of Europe Tisno”, bendradarbiaudama su Tisno savivaldybe, prisiėmė atsakomybę koordinuoti savivaldybės tarptautinius vizitus (visų pirma Europos kaimo bendruomenių chartijai priklausančias šalis), organizuoti susitikimus ir kitą veiklą, susijusią su Europos Sąjunga.

Asociatia pentru Tineret Emil Racovita 2000 Vaslui

Jaunimo asociacija “Emil Racoviţă 2000” buvo įkurta 2001 m. balandį grupės jaunų žmonių, norinčių propaguoti Europos demokratinių institucijų vertybes ir skatinti savanorišką veiklą visuomenėje, kurioje šis segmentas dar tik formuojasi, iniciatyva.

Mūsų asociacija bendradarbiauja su svarbiomis Vaslujaus apskrities institucijomis, tokiomis kaip apskrities Jaunimo ir sporto direktoratas, Kultūros inspekcija, vietinė policija, rotušė ir kt. Dauguma jos narių yra “E. Racoviţă” gimnazijos mokiniai, mokytojai, inžinieriai, o jų jaunystė ir entuziazmas yra pagrindinis veiksnys, lemiantis atliktus veiksmus. Todėl jos nariai paprastai įsitraukia į partnerystės ryšius su apskrities mokyklomis ir vietos valdžios institucijomis, vykdydami įvairius projektus, papildydami savo patirtį, įgytą ankstesnių savanorystės projektų metu. Nors dauguma projektų turi aplinkosauginę vertę, dėl aktyvių narių atvirumo visų rūšių projektams ši NVO tapo labai dinamiška, o kiekvieno projekto iššūkiai papildė jaunųjų dalyvių patirtį.

Nuo 2001 m. iki dabar asociacija pagal įvairias programas rengė įvairius projektus, finansuojamus tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos lėšomis. Bendradarbiaudama su įvairiais socialiniais partneriais, asociacija organizuoja tarptautines, nacionalines ir vietines konferencijas, simpoziumus, seminarus ir juose dalyvauja, siekdama prisidėti (per saviraiškos ir neoficialias veiklas) prie Vaslujaus apskrities jaunimo švietimo, padėti jiems ir jų šeimoms suprasti ir tapti atsakingesniais ir aktyvesniais piliečiais. Asociacija taip pat bendradarbiauja su vidurinėmis mokyklomis, privačiomis ir viešosiomis įstaigomis (pvz., Rotuše, Socialinės pagalbos ir vaikų apsaugos direkcija, apskrities užimtumo agentūra), siekdama prisidėti prie jaunimo socialinės ir profesinės integracijos.

Aktyvistai

Asociacija AKTYVISTAI įkurta 2013 m. Įsikūrusi Kaune, Lietuvoje. Tuo metu pagrindinis AKTYVISTŲ tikslas buvo suburti kompaniją, kuri ne tik realizuotų save ir savo idėjas, bet ir kartu leistų laisvalaikį darydama kažką prasmingo ir sveikesnio sau, savo šeimai, bendruomenei, šaliai. Tačiau pastaraisiais metais asociacija daugiausia skatina jaunimo vystymąsi, jaunų žmonių mobilumą ir aktyvų dalyvavimą, skleidžia darnaus vystymosi idėjas, propaguoja neformalųjį ugdymą kaip tarpkultūrinio mokymosi ir saviugdos priemonę. Asociacija atvira ne tik jaunimui, bet ir visiems, kurie mėgsta aktyvų gyvenimo būdą, yra pozityviai nusiteikę, ieško draugų, nori išmokti ar sužinoti ką nors naujo.

Pagrindinė “Aktyvistų” veikla – įvairių idėjų įgyvendinimas savanoriškai dirbant arba per įvairius fondus ir projektus. Pavyzdžiu galėtų būti projektų akcijos, pavyzdžiui, renginių ir mokymų vedimas, be to, organizuojame tarptautinius susitikimus, atostogas, geros nuotaikos ir geros atmosferos kupiną laisvalaikį ir sportą. Temos labai įvairios – nuo aplinkosaugos ir klimato kaitos iki žmogaus teisių, verslumo, sporto ar sveikos gyvensenos.

Organizacijos kontaktų tinklas jungia daugiau nei kelis tūkstančius įvairių aktyvių žmonių visoje Lietuvoje ir Europoje. Organizacija “Aktyvistai” dalyvauja tarptautiniame NVO patirtinio mokymosi tinkle (IELN) ir verslo tarpkontinentiniame pasauliniame tinkle BNI. Be to, priklauso ANNA LINDH fondo tinklui.

AS. INICIATIVA INTERNACIONAL JOVEN

Asociación Iniciativa Internacional Joven (Jaunimo tarptautinių iniciatyvų asociacija) yra Malagos (Ispanija) nevyriausybinė organizacija, įkurta 2003 m. iš grupės jaunuolių, kurie, dalyvavę tarptautinėse programose ir veiklose, nusprendė, kad ši patirtis labai pakeitė jų gyvenimą. Todėl jie nusprendė ja pasidalyti su kitais jaunais žmonėmis, kolektyvais ir asociacijomis, kad padidintų susidomėjimą dalyvavimu tarptautinėse programose ir mainais, kalbų mokymusi, savanoriška veikla, sąmoningumo, tolerancijos ir pagarbos kitoms kultūroms ugdymu ir t. t., taip prisidėdami prie jaunimo ir suaugusiųjų asmeninio ir profesinio tobulėjimo.

Pagrindiniai organizacijos tikslai:

• Skatinti kurti planus, programas ir projektus, kurie turi įtakos jaunimo ir suaugusiųjų labui;
• Tobulinti pareigūnų, technikų, jaunimo ir kitų su visuomene susijusių asmenų mokymą vietos ir tarptautiniu lygmeniu;
• didinti piliečių įtrauktį ir tobulėjimą įvairiais lygmenimis: mokymo, užimtumo, socialinės ir kultūrinės veiklos, sveikatos, sporto, kalbų ir tarpkultūrinio mokymosi;
• prisidėti prie skurdžiausių šalių ir skurdžiausių gyventojų sluoksnių vystomojo bendradarbiavimo.

Siekdama šio tikslo, Iniciativa Internacional Joven (AIIJ) vykdo studijas, tyrimus ir veiklą, bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis ir privačiomis institucijomis, kurdama jaunimo projektus ir programas, rengia mokymo kursus, veiklą ir seminarus dominančiose srityse vietos ir tarptautiniu lygmeniu.

Pagrindinės organizacijos naudojamos sritys ir socialinio švietimo priemonės:

• Menas ir kūryba;
• Dalyvavimas ir savanorystė;
• Sportas ir sveikas gyvenimas;
• Lyčių lygybė;
• Asmeninis tobulėjimas ir verslumas;
• Taikos kultūra ir tarpkultūriškumas.

Metodika grindžiama neformaliuoju ugdymu, Paulo Freire išlaisvinimo pedagogika ir emociniu intelektu.