Σχετικά με το έργο

Πληροφορίες έργου

 • Τίτλος: EUROPEAN HERITAGE FOR YOUTH INVOLVEMENT AND ENTREPRENEURSHIP
 • Διάρκεια Έργου: 1 Ιουνίου 2020 – 30 Σεπτεμβρίου 2022 (28 μήνες)
 • Πρόγραμμα: Erasmus + KA2 Στρατηγική εταιρική σχέση για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών για τη νεολαία
 • Κωδικός έργου: 2020-1-IT03-KA205-018135

Κύριος στόχος

Η προώθηση της ανταλλαγής και του διαλόγου μεταξύ νέων και εργαζομένων σε θέματα νεολαίας από 7 διαφορετικές χώρες της ΕΕ για τα θέματα της διαφύλαξης και προώθησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και της κοινωνικής ένταξης, της ανάπτυξης επιχειρηματικών ικανοτήτων στον τομέα του οικολογικού και βιώσιμου τουρισμού και των εγκάρσιων ικανοτήτων για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

Ειδικοί στόχοι

 • Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω δραστηριοτήτων άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης, ως εργαλείο για την κοινωνική ένταξη, τη συμμετοχή των νέων και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
 • Προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των νέων, ιδίως της οικοτουριστικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη.

 • Ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν και της συμμετοχής, προωθώντας δραστηριότητες που προστατεύουν και αναδεικνύουν την κοινή κληρονομιά, με τη συμμετοχή των νέων και των τοπικών φορέων.
 • Βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας για την ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της δραστηριότητάς τους.
 • Προώθηση της ένταξης και της απασχολησιμότητας των νέων με λιγότερες ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων όσων δεν βρίσκονται σε εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτιση) μέσω ποιοτικής εργασίας για τη νεολαία και διακρατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. 
 • Διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από τη νεανική στην ενήλικη ζωή, υποστηρίζοντας την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αναπτύσσοντας βασικές δεξιότητες και προωθώντας τη δημιουργική μάθηση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Κύριες δραστηριότητες

 • Διακρατική συνάντηση συντονισμού στην Πορτογαλία για τον καθορισμό των στρατηγικών, των μεθοδολογιών εργασίας και των λεπτομερειών των δραστηριοτήτων. 1 συμμετέχων για κάθε οργανισμό εταίρο.
 • Τοπικές δραστηριότητες Ι: διαγνωστικά στοιχεία και ανάλυση της κατάστασης, εντοπισμός και συλλογή καλών πρακτικών στον τομέα του οικολογικού και βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Βραχυπρόθεσμη κοινή εκδήλωση κατάρτισης προσωπικού στην Ελλάδα. 2 συμμετέχοντες για κάθε οργάνωση-εταίρο (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας), διάρκεια 4 ημέρες + 2 ημέρες ταξιδιού.
 • Βραχυπρόθεσμη κοινή εκδήλωση κατάρτισης προσωπικού στην Ισπανία. 2 συμμετέχοντες για κάθε οργανισμό εταίρο (εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας), διάρκεια 4 ημέρες + 2 ημέρες ταξιδιού.
 • Διακρατική συνάντηση έργου στην Κροατία για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του LA1, την προετοιμασία της έκθεσης προόδου και τον προγραμματισμό μελλοντικών δραστηριοτήτων. 1 συμμετέχων για κάθε οργανισμό-εταίρο.
 • Τοπικές δραστηριότητες II: Δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου για νέους και εργαζόμενους στον τομέα του οικολογικού και βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Μικτή κινητικότητα των νέων στη Λιθουανία. 3 συμμετέχοντες για κάθε οργανισμό-εταίρο (νέοι μεταξύ 18 και 30 ετών), διάρκεια 5 ημέρες + 2 ημέρες ταξιδιού (Ακυρώθηκε).
 • Μικτή κινητικότητα των νέων στην Πορτογαλία. Θα συμμετάσχουν 18 νέοι μεταξύ 18 και 30 ετών. Διάρκεια 5 ημέρες + 2 ημέρες ταξιδιού.
 • Τελική συνάντηση στην Πορτογαλία για την αξιολόγηση του έργου. 2 συμμετέχοντες για κάθε οργανισμό-εταίρο, διάρκεια 2 ημέρες.
 • Τοπικές δραστηριότητες III: Αξιολόγηση της συνδυασμένης κινητικότητας, συλλογή προϊόντων μικτής κινητικότητας, εκδηλώσεις προβολής σε κάθε χώρα εταίρο.