Δραστηριότητες του έργου

Κύριες δραστηριότητες

 • Διακρατική συνάντηση συντονισμού στην Πορτογαλία για τον καθορισμό των στρατηγικών, των μεθοδολογιών εργασίας και των λεπτομερειών των δραστηριοτήτων. 1 συμμετέχων για κάθε οργανισμό εταίρο.
 • Τοπικές δραστηριότητες Ι: διαγνωστικά στοιχεία και ανάλυση της κατάστασης, εντοπισμός και συλλογή καλών πρακτικών στον τομέα του οικολογικού και βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Βραχυπρόθεσμη κοινή εκδήλωση κατάρτισης προσωπικού στην Ελλάδα. 2 συμμετέχοντες για κάθε οργάνωση-εταίρο (εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας), διάρκεια 4 ημέρες + 2 ημέρες ταξιδιού.
 • Βραχυπρόθεσμη κοινή εκδήλωση κατάρτισης προσωπικού στην Ισπανία. 2 συμμετέχοντες για κάθε οργανισμό εταίρο (εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας), διάρκεια 4 ημέρες + 2 ημέρες ταξιδιού.
 • Διακρατική συνάντηση έργου στην Κροατία για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του LA1, την προετοιμασία της έκθεσης προόδου και τον προγραμματισμό μελλοντικών δραστηριοτήτων. 1 συμμετέχων για κάθε οργανισμό-εταίρο.
 • Τοπικές δραστηριότητες II: Δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου για νέους και εργαζόμενους στον τομέα του οικολογικού και βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Μικτή κινητικότητα των νέων στη Λιθουανία. 3 συμμετέχοντες για κάθε οργανισμό-εταίρο (νέοι μεταξύ 18 και 30 ετών), διάρκεια 5 ημέρες + 2 ημέρες ταξιδιού (Ακυρώθηκε).
 • Μικτή κινητικότητα των νέων στην Πορτογαλία. Θα συμμετάσχουν 18 νέοι μεταξύ 18 και 30 ετών. Διάρκεια 5 ημέρες + 2 ημέρες ταξιδιού.
 • Τελική συνάντηση στην Πορτογαλία για την αξιολόγηση του έργου. 2 συμμετέχοντες για κάθε οργανισμό-εταίρο, διάρκεια 2 ημέρες.
 • Τοπικές δραστηριότητες III: Αξιολόγηση της συνδυασμένης κινητικότητας, συλλογή προϊόντων μικτής κινητικότητας, εκδηλώσεις προβολής σε κάθε χώρα εταίρο.

Αποτελέσματα του έργου

 • Πολυγλωσσικός ιστότοπος έργου (σύμφωνα με τις γλώσσες των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο έργο) για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και αποτελεσμάτων του έργου, που ενσωματώνει μια ειδική περιοχή ηλεκτρονικής μάθησης με διαδικτυακές ενότητες για την ανάπτυξη ικανοτήτων για νέους και εργαζόμενους στον τομέα του οικολογικού και βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στην οποία οι χρήστες θα μπορούν επίσης να μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τις γνώσεις τους και να παρέχουν ενημερώσεις σχετικά με το θέμα.
 • Φυλλάδιο με διαγνωστικά στοιχεία και ανάλυση της κατάστασης, εντοπισμό και συλλογή καλών πρακτικών στον τομέα του οικολογικού και βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, το οποίο αναρτήθηκε στον ιστότοπο του έργου.
 • Συλλογή εργαλείων για τον οικοτουρισμό και την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (π.χ. ιδέες για επιχειρηματικά σχέδια, βιώσιμα δρομολόγια, προσβάσιμα τουριστικά πακέτα, υλικό προώθησης, ιδέες για ψηφιακά προϊόντα κ.λπ.), τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της μικτής κινητικότητας για νέους, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του έργου και μοιράστηκαν μέσω εκδηλώσεων προβολής και με τη συμμετοχή τοπικών φορέων.